Άρθρα

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της ∆ιοικούσας του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και αποφάσισε αποφάσισε να παρατείνει έως 2015, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εισφορών έτους 2014.

Η προηγούμενη προθεσμία έληξε προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

Η πρόταση για παράταση της όλους τους κλάδους ασφάλισης παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Συνημμένο αρχείο PDF