Download (PDF, 476KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Σάμου, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη- δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην ακόλουθη προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σάμου, Παύλου Κουντουριώτη 19, 831 00, Σάμος,

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου www.samoscci.gr

Download (DOC, 117KB)

 

Download (PDF, 146KB)

Download (PDF, 2.37MB)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός  188 /2020
ΠΡΑΞΗ

της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
Κωνσταντίνας Λυμπεροπούλου

Αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του αρχαιότερου Προέδρου Πρωτοδικών,
  • Το άρθρα 1 και 14 της με αριθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της μερικής προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020:

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την παλαιά τακτική, τις ειδικές διαδικασίες, την εκουσία δικαιοδοσία και τα ασφαλιστικά μέτρα του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, πλην των πολιτικών υποθέσεων που:

α) εκδικάζονται κατά τη νέα τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015,

β) συζητούνται χωρίς την εξέταση μαρτύρων (σε όλες τις διαδικασίες, ήτοι παλαιά τακτική, ειδικές, εκουσία, ασφαλιστικά μέτρα και εφέσεις), κατόπιν της προτεραίας της δικασίμου και έως ώρα 13:00 έγγραφης δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

γ) αφορούν σε δικαστική συμπαράσταση (θέση υπό δικαστική συμπαράσταση, άρση δικαστικής συμπαράστασης, αντικατάσταση συμπαραστάτη κλπ) και σε ακούσια νοσηλεία, ακόμα και αν συζητούνται με εξέταση μαρτύρων,

δ) αφορούν σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεσης κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, ακόμα και αν συζητούνται με εξέταση μαρτύρων.

Κατά την εκδίκαση των άνω υποθέσεων θα πρέπει να παρίστανται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Σημειώνεται ότι προβλέπεται κατ’ άρθρο 72 παρ. 2 Ν. 4722/2020 η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ.

Οι ως άνω πολιτικές υποθέσεις (παλαιάς τακτικής, ειδικών διαδικασιών, εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του ως άνω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται από το πινάκιο και ματαιώνονται λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν δε σε νέα δικάσιμο, με την επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 226 παρ. 4 εδ. ε΄ Κ.Πολ.Δ.

Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας γίνονται χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου και ο Πρόεδρος Υπηρεσίας δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και να διατάζει, κατά την κρίση του, την κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως της συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004) θα γίνονται δεκτές για κατάθεση μόνον κατόπιν έγκρισης του Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Δεν θα εκδικαστούν οι ποινικές υποθέσεις, πλην των:

α) αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν σε κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

β) δικών επί κακουργημάτων για προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

γ) δικών επί κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2022 καθώς και επί πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2021. Το Δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

δ) αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατ’ άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας κατ’ άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης απόφασης κατ’ άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολή ή διακοπής εκτέλεσης ποινής κατ’ άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατ’ άρθρο 80 ισχύοντος ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ και στη μετατροπή χρηματικής ποινής ή προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατ’ άρθρο 82 παρ. 5 προϊσχύοντος ΠΚ.

Ως προς την λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στο Πολιτικό Τμήμα η κατάθεση όλων των αιτήσεων, δικογράφων κλπ (αγωγών, εφέσεων, διαταγών πληρωμής, απογράφων, πιστοποιητικών κλπ) θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης. Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση, χωρίς προηγούμενο ορισμό ραντεβού και με τήρηση όλων των ήδη ορισθέντων μέτρων λειτουργίας της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μόνο για την κατάθεση δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων, σημειωμάτων κλπ) που αφορούν: α) σε υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς (άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ) των οποίων λήγει η προθεσμία κατάθεσης, β) σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών που έχουν συζητηθεί έως την 6η-11-2020 και όσων επίκειται να συζητηθούν κατά τα ανωτέρω.

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί ομοίως αντίγραφα ή πιστοποιητικά παντός είδους κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης, εκτός αν αφορούν σε υποθέσεις που εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων συντάσσονται κανονικά.

Αποστολή αιτήσεων προτίμησης για κατάθεση δικογράφων κλπ θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ και προσέλευση του δικηγόρου θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ήθελε κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, ενόψει του μεγάλου όγκου αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών περί μη κήρυξης σε πτώχευση κλπ που έχουν υποβληθεί στο Πρωτοδικείο και της παρατήρησης μεγάλου συγχρωτισμού των πολιτών κατά την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και τη λήψη των εκδοθέντων πιστοποιητικών, η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και η λήψη των εκδοθέντων πιστοποιητικών λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Η κατάθεση σχετικών αιτήσεων δύναται να λαμβάνει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής, γνωστοποιούμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, αντί των άνω πιστοποιητικών παρέχεται η δυνατότητα, εναλλακτικά, της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη κήρυξης σε πτώχευση και μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, η οποία γίνεται αποδεκτή ως επισυναπτόμενο δικαιολογητικό υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

 

Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αριθμός   Πράξεως  383 /2020

           Ο  Διευθύνων το Εφετείο Θράκης:

Αφού έλαβε υπόψη: α) το με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771 από 13-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και β) την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4709) και το γεγονός ότι ο Νομός Ροδόπης έχει καταταγεί στο επιδημιολογικό επίπεδο  «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ»

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Ως αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων του Εφετείου Θράκης τα εξής:

1.    Τη χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους εντός των ακροατηρίων και των γραφείων του Εφετείου Θράκης (Δικαστές, Εισαγγελείς, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, φρουρά).

2.    Τη χρήση αντισηπτικού υγρού χεριών, που υπάρχει στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου και στην είσοδο των γραφείων του Εφετείου, από κάθε προσερχόμενο στους χώρους της Υπηρεσίας μας.

3.    Τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων, σε κάθε δικαστική αίθουσα ποινικού ακροατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των συνηγόρων και των ανδρών της αστυνομικής φρουράς, σε δέκα πέντε (15).

4.    Την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων που χρησιμοποιούν τους χώρους της Υπηρεσίας μας (ακροατήρια, γραφεία).

5.    Την απαγόρευση εισόδου οιουδήποτε άλλου προσώπου (πλην του ενδιαφερόμενου προς διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης) στο χώρο των γραφείων του Εφετείου.

6.    Την εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των πολιτών υποχρεωτικά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού).

Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης

Χρήστος Δημητριάδης

Πρόεδρος Εφετών