Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015 Προθεσμία Υποβολής
1. ΦΠΑ
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2015. 26/10/2015
• Περιοδική Δήλωση Γ’ Τριμήνου 2015. 30/10/2015
2. Παρακρατούμενοι Φόροι
• Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13). 02/11/2015
• Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13). 02/11/2015
3. Δηλώσεις
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικιαωμάτων του. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05) ΕΝΤΟΣ
30
ΗΜΕΡΩΝ
4. Λοιπές
• Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90). 20/10/2015
• Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, υποβάλλουν μόνο όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό. 21/10/2015
• Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Σεπτεμβρίου 2015. 30/10/2015
5. Α.Π.Δ.
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σεπτεμβρίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ. 02/11/2015
6. Κ.Φ.Α.Σ.
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 30/10/2015
7. Έχουν αναβληθεί
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ τριμήνου 2015 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ). 30/11/2015

Συνημμένο αρχείο

Εγκύκλιος

Νόμος 4321/21-03-2015

Υποχρεώσεις Απριλίου 2015 Προθεσμία Υποβολής
1.       ΦΠΑ·         Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων –  παραδόσεων  αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Μάρτιο 2015.

·         Περιοδική Δήλωση  Α’ Τριμήνου 2015.

 

27/4/2015

30/4/2015

2.      Παρακρατούμενοι Φόροι·         Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Φεβρουάριο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13).

·         Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Φεβρουάριο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13).

 

30/4/2015

30/4/2015

 

3.      Λοιπές·         Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Α’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90).

·         Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέβαλαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος (ΠΟΛ1051/2015). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Μαρτίου 2015.

20/4/2015 

27/4/2015

 

30/4/2015

 

4.      Α.Π.Δ.·         Υποβολή του εντύπου Ε11 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Μαρτίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ.

 

30/4/2015

 

30/4/2015

5.       Έχουν αναβληθεί·         Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και έτους 2016 – για μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.5.2015. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05).(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Β’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Γ’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Δ’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)  .

 

30/6/2015 

 

30/9/2015

30/9/2015

 

30/9/2015

 

30/9/2015