Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 144KB)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Αριθμός 147/2021
ΠΡΑΞΗ

της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
Κωνσταντίνας Λυμπεροπούλου

Αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του αρχαιότερου Προέδρου Πρωτοδικών,

2) Τα άρθρα 1 και 10 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4054/4-9-2021), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της μερικής προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 6-9-2021 έως 13-9-2021, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

3) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 6-9-2021 έως 13-9-2021 όσον αφορά ειδικότερα στις εκδικαζόμενες υποθέσεις και τη λειτουργία του Πρωτοδικείου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της άνω ΚΥΑ:

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την παλαιά τακτική, τις ειδικές διαδικασίες, την εκουσία δικαιοδοσία και τα ασφαλιστικά μέτρα του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, πλην των πολιτικών υποθέσεων που:

α) εκδικάζονται κατά τη νέα τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 και κατά την παλαιά τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012,

β) αφορούν σε δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον του ενταύθα Πρωτοδικείου,

γ) εκδικάζονται κατά τις ειδικές διαδικασίες, την εκουσία δικαιοδοσία και τα ασφαλιστικά μέτρα,

δ) αφορούν σε αγωγές του άρθρου 22 Ν. 1264/1982.

Κατά την εκδίκαση των άνω υποθέσεων θα πρέπει να παρίστανται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Σημειώνεται ότι προβλέπεται κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 4812/2021 η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ.

Οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του ως άνω χρονικού διαστήματος και αποσύρονται από το πινάκιο λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, οίκοθεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4812/2021.

Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως της συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004) θα γίνονται δεκτές για κατάθεση μόνον κατόπιν έγκρισης του Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Δεν θα εκδικαστούν οι ποινικές υποθέσεις, πλην των:

α) κλήρωσης ενόρκων και έναρξης συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου,

β) αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν σε κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

γ) δικών επί κακουργημάτων για προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους,

δ) δικών επί κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2026, καθώς και επί πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2026. Το Δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών,

ε) ποινικών δικών που αφορούν σε υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση,

στ) αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατ’ άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας κατ’ άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης απόφασης κατ’ άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολή ή διακοπής εκτέλεσης ποινής κατ’ άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατ’ άρθρο 80 ισχύοντος ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ και στη μετατροπή χρηματικής ποινής ή προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατ’ άρθρο 82 παρ. 5 προϊσχύοντος ΠΚ,

ζ) υποθέσεων περί παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του Εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων κατ’ άρθρο 70 ΠΚ,

η) υποθέσεων καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 ΚΠΔ.

θ) ποινικών δικών που αφορούν στην εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων με κατηγορούμενους οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των άνω αποφάσεων

Ως προς την λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στο Πολιτικό Τμήμα η κατάθεση όλων των αιτήσεων, δικογράφων κλπ (αγωγών, εφέσεων, διαταγών πληρωμής, απογράφων, πιστοποιητικών κλπ) θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης. Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση, χωρίς προηγούμενο ορισμό ραντεβού και με τήρηση όλων των ήδη ορισθέντων μέτρων λειτουργίας της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την κατάθεση δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων, σημειωμάτων κλπ) που αφορούν: α) σε υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς (άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ) των οποίων λήγει η προθεσμία κατάθεσης, β) σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών που έχουν συζητηθεί έως την 6η-9-2021 και όσων επίκειται να συζητηθούν κατά τα ανωτέρω.

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί ομοίως αντίγραφα ή πιστοποιητικά παντός είδους κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης, εκτός αν αφορούν σε υποθέσεις που εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων, ενδίκων βοηθημάτων και προσφυγών συντάσσονται κανονικά.

Αποστολή αιτήσεων προτίμησης για κατάθεση δικογράφων κλπ θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ και προσέλευση του δικηγόρου θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ήθελε κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου λόγω της πανδημία του κορωνοϊού COVID 19, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα, να κάνει χρήση απολυμαντικού υγρού διαλύματος, να υποβάλλεται σε θερμομέτρηση, να τηρεί απόσταση κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου και να γνωστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητάς του και επικοινωνίας προς πιθανή ιχνηλάτηση κρουσμάτων. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός του ακροατηρίου του καταστήματος καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) άτομα, εντός κάθε ορόφου σε τρία (3) άτομα και εντός κάθε γραφείου σε ένα (1) άτομο.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

 

Κωνσταντίνα  Λυμπεροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου μας συναδέλφου Γεωργίου Νεδέλτσου του Νικολάου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί μακρόν ως Δικηγόρος και τίμησε το λειτούργημα του υποδειγματικά ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, διετέλεσε Ταμίας και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Ίδιον της προσωπικότητάς του ήταν το μέτρο, η σύνεση, η ευγένεια και η γλυκύτητα. Υπήρξε άνθρωπος με αρχές, αξίες και ηθική και τίμησε με την παρουσία του τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και το λειτούργημα του Δικηγόρου εν γένει.

Το αποτύπωμά του θα μείνει για πάντα στην μνήμη της κοινωνίας της Αλεξανδρούπολης, όπου έζησε και υπηρέτησε την νομική επιστήμη.Με την αδόκητη απώλειά του, ο νομικός κόσμος της Αλεξανδρούπολης έγινε φτωχότερος.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Για το ΔΣ
 
                         Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας
                   Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                      Ελένη Μπαλλάκη

Download (PDF, 228KB)

Download (PDF, 664KB)