Download (PDF, 267KB)

Download (PDF, 295KB)

Download (PDF, 476KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Σάμου, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη- δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην ακόλουθη προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σάμου, Παύλου Κουντουριώτη 19, 831 00, Σάμος,

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου www.samoscci.gr

Download (DOC, 117KB)

 

Download (PDF, 146KB)