Download (PDF, 1.72MB)

Download (PDF, 844KB)

Download (PDF, 180KB)

Download (PDF, 472KB)

Αριθμός   208/2020
ΠΡΑΞΗ

της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
Κωνσταντίνας Λυμπεροπούλου

 

Αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του αρχαιότερου Προέδρου Πρωτοδικών,
  • Το άρθρα 1 και 14 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 783635-12-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της μερικής προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-2020:

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την παλαιά τακτική, τις ειδικές διαδικασίες, την εκουσία δικαιοδοσία και τα ασφαλιστικά μέτρα του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, πλην των πολιτικών υποθέσεων που:

α) εκδικάζονται κατά τη νέα τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015,

β) αφορούν σε δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον του ενταύθα Πρωτοδικείου ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων,

γ) συζητούνται χωρίς την εξέταση μαρτύρων α) σε όλες τις διαδικασίες στον πρώτο βαθμό, ήτοι παλαιά τακτική, ειδικές, εκουσία, ασφαλιστικά μέτρα και β) στις εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, κατόπιν της προτεραίας της δικασίμου και έως ώρα 12:00 έγγραφης δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

δ) αφορούν σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, ακόμα και αν συζητούνται με εξέταση μαρτύρων.

ε) αφορούν σε δικαστική συμπαράσταση (θέση υπό δικαστική συμπαράσταση, άρση δικαστικής συμπαράστασης, αντικατάσταση συμπαραστάτη κλπ) και σε ακούσια νοσηλεία, ακόμα και αν συζητούνται με εξέταση μαρτύρων,

στ) αφορούν σε αγωγές του άρθρου 22 Ν. 1264/1982, ακόμα και αν συζητούνται με εξέταση μαρτύρων

Κατά την εκδίκαση των άνω υποθέσεων θα πρέπει να παρίστανται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Σημειώνεται ότι προβλέπεται κατ’ άρθρο 72 παρ. 2 Ν. 4722/2020 η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ.

Οι ως άνω πολιτικές υποθέσεις (παλαιάς τακτικής, ειδικών διαδικασιών, εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του ως άνω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται από το πινάκιο και ματαιώνονται λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν δε σε νέα δικάσιμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως της συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004) θα γίνονται δεκτές για κατάθεση μόνον κατόπιν έγκρισης του Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Δεν θα εκδικαστούν οι ποινικές υποθέσεις, πλην των:

α) κλήρωσης ενόρκων και έναρξη συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες υποθέσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γ και δ,

β) αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν σε κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

γ) δικών επί κακουργημάτων για προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

δ) δικών επί κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2022 καθώς και επί πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31η-12-2021. Το Δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ε) αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατ’ άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας κατ’ άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης απόφασης κατ’ άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολή ή διακοπής εκτέλεσης ποινής κατ’ άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατ’ άρθρο 80 ισχύοντος ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ και στη μετατροπή χρηματικής ποινής ή προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατ’ άρθρο 82 παρ. 5 προϊσχύοντος ΠΚ.

στ) υποθέσεων περί παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του Εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων κατ’ άρθρο 70 ΠΚ.

Ως προς την λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στο Πολιτικό Τμήμα η κατάθεση όλων των αιτήσεων, δικογράφων κλπ (αγωγών, εφέσεων, διαταγών πληρωμής, απογράφων, πιστοποιητικών κλπ) θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης. Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση, χωρίς προηγούμενο ορισμό ραντεβού και με τήρηση όλων των ήδη ορισθέντων μέτρων λειτουργίας της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την κατάθεση δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων, σημειωμάτων κλπ) που αφορούν: α) σε υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς (άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ) των οποίων λήγει η προθεσμία κατάθεσης, β) σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών που έχουν συζητηθεί έως την 30η-11-2020 και όσων επίκειται να συζητηθούν κατά τα ανωτέρω.

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί ομοίως αντίγραφα ή πιστοποιητικά παντός είδους κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης, εκτός αν αφορούν σε υποθέσεις που εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων συντάσσονται κανονικά.

Αποστολή αιτήσεων προτίμησης για κατάθεση δικογράφων κλπ θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ και προσέλευση του δικηγόρου θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ήθελε κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, ενόψει του μεγάλου όγκου αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών περί μη κήρυξης σε πτώχευση κλπ που έχουν υποβληθεί στο Πρωτοδικείο και της παρατήρησης μεγάλου συγχρωτισμού των πολιτών κατά την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και τη λήψη των εκδοθέντων πιστοποιητικών, η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και η λήψη των εκδοθέντων πιστοποιητικών λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Η κατάθεση σχετικών αιτήσεων δύναται να λαμβάνει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής, γνωστοποιούμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, αντί των άνω πιστοποιητικών παρέχεται η δυνατότητα, εναλλακτικά, της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη κήρυξης σε πτώχευση και μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, η οποία γίνεται αποδεκτή ως επισυναπτόμενο δικαιολογητικό υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου λόγω της πανδημία του κορωνοϊού COVID 19, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα, να κάνει χρήση απολυμαντικού υγρού διαλύματος, να υποβάλλεται σε θερμομέτρηση, να τηρεί απόσταση κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου και να γνωστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητάς του και επικοινωνίας προς πιθανή ιχνηλάτηση κρουσμάτων. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός του ακροατηρίου του καταστήματος καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) άτομα, εντός κάθε ορόφου σε τρία (3) άτομα και εντός κάθε γραφείου σε ένα (1) άτομο.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

 

 

Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

Download (PDF, 236KB)

Download (PDF, 292KB)

Download (PDF, 909KB)

Οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 3-12-2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποσύρθηκαν εκτάκτως, δυνάμει  της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 76629/28-11-2020  κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5255/2020, πλην των υποθέσεων:

       α)του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης  Β΄ Βαθμού (Αναστολών), 

     β)των υπ’ αρ. πινακίου  1 και 2  του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄Βαθμού,  και

    γ)των αιτήσεων ,

οι  οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω απόφασης.

 

 Κομοτηνή,  30-11-2020.

 Ο Εισαγγελέας Εφετών

 

υπογραφή

 Λάμπρος Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών