ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη διαμεσολάβηση

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. (Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις).

Σκοπός του νόμου είναι η ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Στον ίδιο Νόμο περιλαμβάνεται και το άρθρο 42 σχετικά με την επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου και επί αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικειων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταψηφιστικές μετά τη μετατροπή τους σε αναγνωριστικές.

Τα κρίσιμα άρθρα 6 & 7:

Άρθρο 6 Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης – Υπαγόμενες διαφορές

  1. Οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου), καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.(προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.

  1. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..
  2. Η προσφυγή των μερών στη δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Άρθρο 7 Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της αποστολής στον διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης από το επισπεύδον μέρος. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή.

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά.

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό κατατίθεται στο δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης μαζί με τις προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας στα μέρη και η συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν.

Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα μέρη παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία δυνάμει εξουσιοδότησης μόνη η συμμετοχή του νομικού παραστάτη του μέρους, του οποίου αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία, ιδίως, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης λόγω σοβαρής ασθένειας ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού.

Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαφοράς δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιμώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λόγων μη προσέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 αυτού, η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7, που αναφέρονται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των κατωτέρω ημερομηνιών ως εξής:

α) από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ και

β) από την 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Πολύ σημαντική επισήμανση:

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων ότι τυγχάνει άμεσης εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 που προβλέπει ότι :

«1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

  1. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής».

Κατά συνέπεια, όλες οι αγωγές, που θα κατατεθούν από 1.12.2019 και μετά, για διαφορές που είναι ΔΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, πρέπει να συνοδεύονται από το άνω ενημερωτικό έντυπο, επί ποινή απαραδέκτου της άσκησης αυτών.

Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Νόμου καθώς επίσης και Σχέδιο σχετικού ενημερωτικού εντύπου επισυνάπτεται με το παρόν, μπορείτε δε να αναζητήσετε το τελευταίο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diamesolavisi.gov.gr

Download (PDF, 235KB)

Download (DOCX, 22KB)

Download (PDF, 516KB)

Ρόλος: Δικηγόρος Ασύλου
Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβρης 2019
Οργανισμός: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο (www.elil.eu)
Τοποθεσία: Λέσβος
Διάρκεια: Μόνιμος

Ωράριο εργασίας :Πλήρης απασχόληση (9.30-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή)

Υπόβαθρο:
Υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 αιτούντες άσυλο στο ελληνικό νησί της Λέσβου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το Ιράκ. Η διαδικασία ασύλου που διέρχονται είναι μια περίπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη νομική διαδικασία που είναι δύσκολο να πλοηγηθεί. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κρατική νομική βοήθεια διαθέσιμη για τους αιτούντες άσυλο πριν από τις συνεντεύξεις ασύλου τους και έτσι η πλειοψηφία τους παρακολουθεί τη συνέντευξή τους χωρίς να έχει μιλήσει με δικηγόρο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας αιτών άσυλο μπορεί να λάβει νομική συνδρομή σε σχέση με τη συνέντευξη ασύλου είναι μέσω μιας από τις λίγες ΜΚΟ του νησιού.
Χωρίς πρόσβαση στη νομική συνδρομή, οι αιτούντες άσυλο συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε κατανοούν τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεών τους ασύλου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικά μειονεκτούντες όταν παρακολουθούν τη συνέντευξή τους σε θέματα ασύλου και συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους ασύλου. Αυτή η έλλειψη νομικών πληροφοριών και νομικής συνδρομής θέτει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου.
Οι ευρωπαίοι δικηγόροι στη Λέσβο (“ELIL”) είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Γερμανία και την Ελλάδα. Ιδρύθηκε από το CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και τον Γερμανικό Δικηγορικό Σύλλογο DAV το 2016. Οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τους δικηγορικούς συλλόγους 45 κρατών μελών, συνεργαζόμενων και παρατηρητών και μέσω αυτών περισσότερων από ένα εκατομμύριο ευρωπαίων δικηγόρων.
Η ομάδα μας, ομάδα Ελλήνων Δικηγόρων Ασύλου και εθελοντών δικηγόρων ασύλου από την Ευρώπη παρέχουν δωρεάν, ανεξάρτητη νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.
Το ELIL είναι εμπνευσμένο από την πεποίθηση στη θεμελιώδη σημασία της διατήρησης του κράτους δικαίου, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διασφάλιση στην πρόσβαση της νομικής βοήθειας. Πιστεύουμε ότι κάθε αιτών άσυλο πρέπει να μπορεί να λάβει δωρεάν νομική βοήθεια, από έναν ανεξάρτητο δικηγόρο με εμπειρία στο δίκαιο ασύλου, πριν από την συνέντευξη ασύλου.
Eίμαστε ένας από τους λίγους παρόχους νομικής βοήθειας στη Λέσβο και έχουμε δουλέψει στη Μόρια, το κύριο στρατόπεδο της Λέσβου από τον Αύγουστο του 2016. Από τότε έχουμε παράσχει σε πάνω από 9.400 άτομα νομική βοήθεια.
Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παροχή μιας προς μίας συμβουλών για προετοιμασία αιτούντων άσυλο για τις συνεντεύξεις ασύλου. Επίσης βοηθάμε στην επανασύνδεση οικογενειών μέσω αιτήσεων επανασύνδεσης του Κανονισμού του Δουβλίνου. Επιπρόσθετα παρέχουμε κάθε μήνα συνεδρίες των τριών με νομικές πληροφορίες στη Μόρια. Εχουμε επίσης προετοιμάσει ένα νομικό ενημερωτικό φυλλάδιο σε συνεργασία με την Oxfam και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες που έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και 13.000 αντίτυπα έχουν διανεμηθεί σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.
H δουλειά μας έχει πραγματικό αντίκτυπο και δηλώνει τη σημασία των αιτούντων άσυλο να έχουν πρόσβαση στη νομική βοήθεια-από αυτούς που βοηθήσαμε, το 74,5% τους έχει δοθεί άσυλο, σε σχέση με σύγκριση μέσου όρου 46.5% στην Ελλάδα.
Λειτουργούμε από ένα γραφείο στο Olive Grove, κοντά στο στρατόπεδο της Μόρια, που διευκολύνει τους μετανάστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και μας εγγυάται ευθεία πρόσβαση σε αυτούς που βοηθάμε. Όλη η βοήθεια παρέχεται στις τρεις αποκλειστικές μας αίθουσες που έχουμε στο Olive Grove για να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα. Λειτουργούμε επίσης στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Η ομάδα μας είναι μια μίξη μόνιμου προσωπικού και εθελοντών περιορισμένου χρόνου. Το βασικό προσωπικό μας είναι δυο δικηγόροι ασύλου πλήρους απασχόλησης ( ο ένας ως νομικός συντονιστής), ένας νομικώς εκπαιδευμένος συντονιστής , ένας υπεύθυνος προγράμματος και δυο διερμηνείς αραβικών και φαρσί. Η ομάδα μας επίσης περιλαμβάνει μέχρι 6 εθελοντές Ευρωπαίων δικηγόρων ασύλου και 2 εθελοντών νομικών βοηθών.
Για να ανταποκριθούμε στην χωρίς προηγούμενο ανάγκη για νομική βοήθεια στη Λέσβο, θέλουμε να προσλάβουμε έναν αφοσιωμένο και έμπειρο δικηγόρο ασύλου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο.
Ρόλος:
Η Ημερομηνία έναρξης για αυτόν το ρόλο είναι Νοέμβρης 2019. Προσφέρουμε ανταγωνιστικό μισθό, και δίνονται λεπτομέρειες όταν ζητηθούν.
Ο ρόλος αναφέρεται στον Νομικό Συντονιστή. Ο ρόλος έχει βάση στη Λέσβο.
Αρμοδιότητες
-Παροχή ατομικής νομικής συνδρομής, παροχή συμβουλών, ενημέρωσης και, κατά περίπτωση, εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων
• Διερεύνηση και σύνταξη των αιτήσεων υποστήριξης των αιτούντων άσυλο, κατά περίπτωση
• Υποστήριξη σε αιτήσεις επανένωσης οικογενειών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου
• Υπευθυνότητα για ένα ενδιαφέρον και ποικίλο αριθμό υποθέσεων
• Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με τους αιτούντες διεθνή προστασία, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους παράγοντες
• Εκπροσώπηση των Ευρωπαίων Δικηγόρων στη Λέσβο στις συνεδριάσεις νομικής βοήθειας / συντονισμού προστασίας, όπως απαιτείται

Προσόντα και εμπειρία που απαιτούνται
Δίπλωμα Νομικής και εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας
• Λεπτομερής γνώση του ελληνικού δικαίου ασύλου
• Εξοικείωση με σχετικές ελληνικές διαδικασίες ασύλου
• Εξαιρετικές λεκτικές και γραπτές αγγλικές και ελληνικές δεξιότητες
• Εξαιρετική κατάρτιση, δεξιότητες ανάλυσης και επικοινωνίας
• Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή του δικαίου ασύλου, κατά προτίμηση με εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό ή σε ΜΚΟ
• Η εμπειρία από την παροχή προσωπικής νομικής συνδρομής σε ανθρωπιστικό / έκτακτο πλαίσιο, κατά προτίμηση και σε ασυνόδευτους ανηλίκους
• Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα (π.χ. διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό δίκαιο, διεθνείς σχέσεις) επιθυμητό
• Η γνώση του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιθυμητή
• Ικανότητα προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο νομικό, ανθρωπιστικό / έκτακτο περιβάλλον αντιμετώπισης
• Ικανότητα να εργάζεται σε ένα ταχύ ρυθμό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις σε σύντομες προθεσμίες
• Εξαιρετικές ικανότητες διαπροσωπικής και ομαδικής εργασίας και εμπειρία από την καθιέρωση καλών εργασιακών σχέσεων με διάφορους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων
• Ικανότητα ενεργητικής και ανεξάρτητης εργασίας
• Παθος με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών
• Πολιτισμική ευαισθησία
• Υψηλή επαγγελματική ηθική
Για να κάνετε αίτηση για τη θέση αυτή παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό και επιστολή στα Αγγλικά με email Philip Worthington (pworhington@elil.eu)

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 17 Νοεμβρίου 2019
Οι αιτήσεις μπορούν να όπως έρχονται και η θέση ενδέχεται να πληρωθεί πριν τη προθεσμία. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα.