Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015 Προθεσμία Υποβολής
1. ΦΠΑ
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2015. 26/10/2015
• Περιοδική Δήλωση Γ’ Τριμήνου 2015. 30/10/2015
2. Παρακρατούμενοι Φόροι
• Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13). 02/11/2015
• Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13). 02/11/2015
3. Δηλώσεις
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικιαωμάτων του. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05) ΕΝΤΟΣ
30
ΗΜΕΡΩΝ
4. Λοιπές
• Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90). 20/10/2015
• Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, υποβάλλουν μόνο όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό. 21/10/2015
• Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Σεπτεμβρίου 2015. 30/10/2015
5. Α.Π.Δ.
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σεπτεμβρίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ. 02/11/2015
6. Κ.Φ.Α.Σ.
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 30/10/2015
7. Έχουν αναβληθεί
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ τριμήνου 2015 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ). 30/11/2015