ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Μ Ε Γ Α Ρ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100 Αρ. Πρωτ. 927
Τηλ. 2551026712, FAX 2551025848

Αλεξανδρούπολη 2-12-2015

_______________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης με την από 26-11-2015 απόφαση του Δ.Σ του και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.4 του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων προσκαλεί όσες και όσους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησης τους για έξη (6) μήνες  στο Ειρηνοδικείο  Αλεξ/πολης από 1-1-2016 μέχρι και 30-6-2016, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες, να υποβάλλουν αίτησή μέχρι τις 15/12/2015.

Αφορά μία (1) θέση ασκούμενου δικηγόρου και το ύψος της μηνιαίας αμοιβής θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) που θα καλύπτεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής του ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης  στις 18/12/2015 και ώρα 1μ.μ., με την παρουσία των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξ/πολης και να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από την 30 Ιουνίου 2016.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο mail: info@dsaxd.gr

           Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας


               Ζαμπούκης Ιωάννης                 Αλεπάκος Πέτρος