Φορολογικά – Τελωνειακά – Πολεοδομικά – Εργατικά – Ασφαλιστικά

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εισηγητές: Δ. Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Σ. Κυβέλος, Δικηγόρος, Δ.Ν
Διάρκεια: 8 ώρες
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:
Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 (17.00 – 21.00)
Τόπος Διεξαγωγής: Lazart Hotel, Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιβολής πάσης φύσεως διοικητικών κυρώσεων στην ελληνική έννομη τάξη και η προβληματική γύρω από αυτές. Επίσης, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην περιπτωσιολογία των διοικητικών κυρώσεων, στα μέσα άμυνας που διαθέτει ο διοικούμενος και θα συζητηθούν μέσα από νομολογιακά παραδείγματα τα δικονομικά ζητήματα που γεννώνται από την εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων, κατά τρόπον ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις βάσεις και την υποδομή για να διαχειρίζονται με τον βέλτιστο τρόπο συνήθη ζητήματα επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Διάγραμμα Ύλης

1η ημέρα – Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 (17.00 – 21.00)
Διοικητικές Κυρώσεις: (Σ. Κυβέλος)

– Έννοια – Φύση – Σκοπός – Χαρακτηριστικά – Είδη Κυρώσεων
– Όργανα Επιβολής – Δευτεροβάθμιος Έλεγχος
– Συσχέτιση με Διοικητικά Μετρά, Πειθαρχικές Ποινές, Ποινικές Κυρώσεις
– Περιπτωσιολογία

 • Κυρώσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας
 • Κυρώσεις Εργατικής Νομοθεσίας
 • Κυρώσεις Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Κυρώσεις ΚΟΚ
 • Κυρώσεις Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
 • Κυρώσεις από Ανεξάρτητες Αρχές
 • Λοιπές Διοικητικές Κυρώσεις

– Διαδικασία Επιβολής – Εφαρμοστέες Αρχές κατά την Επιβολή – Ne bis in idem

– Δικονομικά Ζητήματα – Έννομη Προστασία – Προσωρινή Προστασία


2η ημέρα – Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 (17.00 – 21.00)

Φορολογικές – Τελωνειακές Κυρώσεις: (Δ. Φινοκαλιώτης)

Φορολογικές κυρώσεις

 • Εξέλιξη Νομοθετικού Πλαισίου Φορολογικών Κυρώσεων
 • Χαρακτηριστικά Στοιχεία Φορολογικών Κυρώσεων
 • Κυρώσεις κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 • Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων – Σχέση με επιβολή φόρων
 • Αλληλέγγυα Ευθύνη
 • Διαχρονικό Δίκαιο Επιβολής – Επιλογή Εφαρμοστέου Κανόνα
 • Εφαρμοζόμενες Γενικές Αρχές κατά την επιβολή – Ne bis in idem
 • Δικονομικά Ζητήματα κατά την προσβολή των φορολογικών κυρώσεων


Τελωνειακές Κυρώσεις

 • Βασικές Διατάξεις Τελωνειακού Κώδικα περί Κυρώσεων
 • Απλή Τελωνειακή Παράβαση – Ορισμός και Χαρακτηριστικά
 • Λαθρεμπορία και Επιβολή Πολλαπλού Τέλους
 • Διαδικασία Επιβολής Τελωνειακών Κυρώσεων
 • Η σχέση επιβολής δασμών με τις κυρώσεις
 • Εφαρμοζόμενες Γενικές Αρχές κατά την επιβολή – Ne bis in idem
 • Δικονομικά ζητήματα ως προς την προσβολή των Τελωνειακών Κυρώσεων

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 120 €, ΝΠ: 155 €, Δικ. Εταιρίες: 130 €,

Ασκούμενοι: 95 €, Φοιτητές: 85 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου – Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS 
Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί.


ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Έλενα Χαλκιά, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.orgwww.nb.org | www.nbcongress.gr